§ Vedtægter

§ 3.  Foreningens formål

  • at fejre Svend ”Gønge” Poulsen og snaphanernes mærkedage.   
  • at historieforske, formidle og skabe bevidsthed om Svend ”Gønge” Poulsen, snaphanerne og deres samtid, 1610-1690.
  • at etablere et oplevelsescenter for Svend ”Gønge” Poulsen, hans snaphaner og deres samtid i Lundby, Vordingborg kommune
  • at skabe bæredygtig erhvervs- og turismeudvikling og markedsføring af Sydsjælland.
  • at styrke lokalsamfundet, herunder de kulturelle værdier og kulturlivet.
  • at etablere et tværkommunalt samarbejde på Sydsjælland og tværregionalt samarbejde i Øresundsregionen om udbredelsen af kendskabet til Svend ”Gønge” Poulsen, snaphanerne og deres samtid.
  • at samarbejde med danske og udenlandske foreninger og institutioner med lignede formål.


§ 4.  Medlemmer

Stk. 1. Som medlemmer kan optages personer, foreninger, institutioner og firmaer, der kan tilslutte sig foreningens formål og idégrundlag og som støtter foreningens formål.

Stk. 2. Foreninger, institutioner og firmaer skal opgive navn på den person, der har stemmeret på generalforsamlingen.

Stk. 3. Nye medlemmer, der meldes ind i foreningen i perioden 1. januar til 31. marts, har ikke stemmeret, men de har taleret og er valgbare til bestyrelsen på generalforsamlingen samme år.

Stk. 4. Al korrespondance foregår pr. mail.

Stk. 5. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt dette modarbejder foreningens formål eller vedtægter. En eksklusion kan inden 30 dage fra modtagelsesdato ankes til førstkommende generalforsamling.

Stk. 6. Medlemmerne er selv ansvarlige for at melde flytning eller ny mailadresse til foreningens sekretær.


§ 5.  Generalforsamling

Stk. 1.  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 21 dages varsel.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, se dog § 4, stk. 3.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

      1.        Valg af dirigent, referent og stemmetællere

      2.       Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse

      3.       Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

      4.       Behandling af indkomne forslag

      5.       Fastsættelse af kontingent samt gebyr

      6.       Valg af bestyrelsesmedlemmer   

      7.       Valg af bilagskontrollant for 1 år

      8.       Valg af suppleant for bilagskontrollant for 1 år

      9.       Valg af fanebærer for 1 år

    10.       Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 30 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der er valgt af generalforsamlingen.

Stk. 7. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved simpelt flertal af de fremmødte medlemmer, der er stemmeberettigede. Afstemningen foregår ved håndsoprækning eller skriftligt afstemning. Når blot ét medlem kræver skriftligt afstemning, skal dette efterleves. I tilfælde af stemmelighed ved personvalg afgøres valget ved lodtrækning.

Stk. 8. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


§ 6.  Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 1/10 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 30 dage efter, at anmodningen er modtaget af formanden.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er mindst 14 dage.


§ 7.  Foreningens ledelse

Stk. 1. Foreningens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne er bestyrelsen, der består af i alt 5-7 medlemmer. Bestyrelsen vælges for en 2-årig periode, således at 2-3 medlemmer vælges i lige år og 3-4 medlemmer vælges i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 2. Bestyrelsens næstformand fungerer som referent. Bestyrelsen kan vælge en anden løsning.

Stk. 3. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 4. Bestyrelsen kan beslutte at nedsætte et forretningsudvalg (FU) bestående af formand, næstformand og 1 bestyrelsesmedlem. Disse varetager den daglige ledelse af foreningen. FU kan benytte sig af sekretær og faglig konsulentbistand.

Stk. 5. Formanden kan indkalde til bestyrelsesmøde efter behov, dog mindst 4 gange årligt. Indkaldelse til bestyrelsesmøde med dagsorden skal ske med mindst 5 hverdages varsel. I særlige tilfælde kan bestyrelsen træffe beslutninger pr. mail. Der skal foreligge kopier af sagen, som indføres i bestyrelsesprotokollen på førstkommende møde.

Stk. 6. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg/projektgrupper til forskellige opgaver. Bestyrelsen udpeger et medlem til udvalgs-/projektleder med reference samt ansvar over for bestyrelsen/FU. Øvrige medlemmer af grupperne behøver ikke være medlem af foreningen.

Bestyrelsen udpeger ambassadører til fremme af interessen for Foreningen Svend

Gønge og dens aktiviteter.

Bestyrelsen kan uddelegere særlige opgaver til medlemmer udenfor bestyrelsen,

f.eks. som redaktør og webmaster – alle med reference og ansvar overfor bestyrelsen.

Stk. 7. Bestyrelsen kan samarbejde med andre foreninger, organisationer o. l., der har lignende formål.

Stk. 8. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden efter hver ordinær generalforsamling og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.

Stk. 9. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er det formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme, der er udslagsgivende.

Stk. 10.Bestyrelsen kan beslutte at benytte registreret/autoriseret revisor til udarbejdelse af årsregnskab med mere.


§ 8.  Kontingent og gebyr

Stk. 1. Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling og opkræves forud 1 gang årligt.

Såfremt medlemskontingentet er gratis, foretages ikke opkrævning.

Stk. 2. Såfremt et medlem ikke har betalt senest 31. december, slettes medlemmet

automatisk og kan ikke deltage på generalforsamlingen.

Såfremt medlemskontingentet er gratis, har manglende betaling ikke betydning for medlemskabet eller for deltagelse i generalforsamlingen.

Stk. 3. Gebyr til afholdelse af udgifter i henhold til § 4. stk. 4, fastsættes af

generalforsamlingen.


§ 9.  Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for det reviderede regnskab over for generalforsamlingen.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens

medlemsregister. Bestyrelsen kan beslutte at lade andet bestyrelsesmedlem føre

foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte bilagskontrollant.


§ 10.  Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst 1

bestyrelsesmedlem i forening.

Stk. 2. Ved optagelse af lån og køb, salg, leje eller pantsætning af fast ejendom, tegnes foreningen udad til ved underskrift af den samlede bestyrelse.

Stk. 3. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer og

bestyrelsesmedlemmer samt den på generalforsamlingen valgte bilagskontrollant

nogen personlig hæftelse.

Stk. 4. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.


§ 11.  Vedtægtsændringer

Stk. 1. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte

stemmeberettigede medlemmer stemmer for ændringsforslaget. Ændringsforslaget skal fremgå af dagordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de er vedtaget på, såfremt andet ikke besluttes.


§ 12.  Foreningens opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer for opløsningen.

Den første generalforsamling skal være ordinær. Den anden generalforsamling kan tidligst indkaldes 14 dage efter den første er afholdt, men senest 30 dage efter.

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål i foreningens virkeområde.

Beslutningen om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende

generalforsamling.


§ 13.  Datering

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling i Lundby den 12. juni 2008.

Revideret på generalforsamlingen den 23. marts 2009.

Revideret på generalforsamlingen den 12. marts 2012.

Revideret på generalforsamlingen den 13. februar 2013.

Revideret på generalforsamlingen den 27. marts 2017.