§ Vedtægter

§ 3.  Foreningens formål

  • at fejre Svend ”Gønge” Poulsen og snaphanernes mærkedage.   
  • at historieforske, formidle og skabe bevidsthed om Svend ”Gønge” Poulsen, snaphanerne og deres samtid, 1610-1690.
  • at etablere et oplevelsescenter for Svend ”Gønge” Poulsen, hans snaphaner og deres samtid i Lundby, Vordingborg kommune
  • at skabe bæredygtig erhvervs- og turismeudvikling og markedsføring af Sydsjælland.
  • at styrke lokalsamfundet, herunder de kulturelle værdier og kulturlivet.
  • at etablere et tværkommunalt samarbejde på Sydsjælland og tværregionalt samarbejde i Øresundsregionen om udbredelsen af kendskabet til Svend ”Gønge” Poulsen, snaphanerne og deres samtid.
  • at samarbejde med danske og udenlandske foreninger og institutioner med lignede formål.


§ 4.  Medlemmer

Stk. 1. Som medlemmer kan optages personer, foreninger, institutioner og firmaer, der kan

            tilslutte sig foreningens formål og idégrundlag og som støtter foreningens formål.

Stk. 2. Foreninger, institutioner og firmaer skal opgive navn på den person, der har

            stemmeret på generalforsamlingen.

Stk. 3. Nye medlemmer, der meldes ind i foreningen i perioden 1. januar til 31. marts, har

            ikke stemmeret, men de har taleret og er valgbare til bestyrelsen på

            generalforsamlingen samme år.

Stk. 4. Al korrespondance foregår pr. mail.

Stk. 5. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt dette modarbejder foreningens     

            formål eller vedtægter. En eksklusion kan inden 30 dage fra modtagelsesdato ankes

            til førstkommende generalforsamling.

Stk. 6. Medlemmerne er selv ansvarlige for at melde flytning eller ny mailadresse til

            foreningens sekretær.


§ 5.  Generalforsamling

Stk. 1.  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned

             og indkaldes med mindst 21 dages varsel.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, se dog § 4,

             stk. 3.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende

            punkter:

      1.        Valg af dirigent, referent og stemmetællere

      2.       Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse

      3.       Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

      4.       Behandling af indkomne forslag

      5.       Fastsættelse af kontingent samt gebyr

      6.       Valg af bestyrelsesmedlemmer   

      7.       Valg af bilagskontrollant for 1 år

      8.       Valg af suppleant for bilagskontrollant for 1 år

      9.       Valg af fanebærer for 1 år

    10.       Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde

             senest 14 dage før generalforsamlingen.

             Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde

             senest 30 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der er valgt af generalforsamlingen.

Stk. 7. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved simpelt flertal af de fremmødte

             medlemmer, der er stemmeberettigede. Afstemningen foregår ved håndsoprækning

             eller skriftligt afstemning. Når blot ét medlem kræver skriftligt afstemning, skal dette

             efterleves. I tilfælde af stemmelighed ved personvalg afgøres valget ved lodtrækning.

Stk. 8. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


§ 6.  Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt

            eller når mindst 1/10 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om

            det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest

            30 dage efter, at anmodningen er modtaget af formanden.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er mindst 14 dage.


§ 7.  Foreningens ledelse

Stk. 1. Foreningens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne er bestyrelsen, der

            består af i alt 5-7 medlemmer. Bestyrelsen vælges for en 2-årig periode, således at 2-3

            medlemmer vælges i lige år og 3-4 medlemmer vælges i ulige år. Bestyrelsen

            konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 2. Bestyrelsens næstformand fungerer som referent. Bestyrelsen kan vælge en anden

             løsning.

Stk. 3. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og

             generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 4. Bestyrelsen kan beslutte at nedsætte et forretningsudvalg (FU) bestående af formand,

             næstformand og 1 bestyrelsesmedlem. Disse varetager den daglige ledelse af

             foreningen. FU kan benytte sig af sekretær og faglig konsulentbistand.

Stk. 5. Formanden kan indkalde til bestyrelsesmøde efter behov, dog mindst 4 gange årligt.

             Indkaldelse til bestyrelsesmøde med dagsorden skal ske med mindst 5 hverdages

             varsel. I særlige tilfælde kan bestyrelsen træffe beslutninger pr. mail. Der skal

             foreligge kopier af sagen, som indføres i bestyrelsesprotokollen på førstkommende

             møde.

Stk. 6. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg/projektgrupper til forskellige opgaver. Bestyrelsen

             udpeger et medlem til udvalgs-/projektleder med reference samt ansvar over for

             bestyrelsen/FU. Øvrige medlemmer af grupperne behøver ikke være medlem af

             foreningen.

             Bestyrelsen udpeger ambassadører til fremme af interessen for Foreningen Svend

             Gønge og dens aktiviteter.

             Bestyrelsen kan uddelegere særlige opgaver til medlemmer udenfor bestyrelsen,

             f.eks. som redaktør og webmaster – alle med reference og ansvar overfor bestyrelsen.

Stk. 7. Bestyrelsen kan samarbejde med andre foreninger, organisationer o. l., der har

             lignende formål.

Stk. 8. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden efter hver ordinær generalforsamling

              og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.

Stk. 9. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er det formandens

             eller i dennes fravær næstformandens stemme, der er udslagsgivende.

Stk. 10.Bestyrelsen kan beslutte at benytte registreret/autoriseret revisor til udarbejdelse af

              årsregnskab med mere.


§ 8.  Kontingent og gebyr

Stk. 1. Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling og opkræves forud 1 gang

            årligt.

            Såfremt medlemskontingentet er gratis, foretages ikke opkrævning.

Stk. 2. Såfremt et medlem ikke har betalt senest 31. december, slettes medlemmet

             automatisk og kan ikke deltage på generalforsamlingen.

             Såfremt medlemskontingentet er gratis, har manglende betaling ikke betydning for

             medlemskabet eller for deltagelse i generalforsamlingen.

Stk. 3. Gebyr til afholdelse af udgifter i henhold til § 4. stk. 4, fastsættes af

            generalforsamlingen.


§ 9.  Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for det reviderede regnskab over for generalforsamlingen.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens

             medlemsregister. Bestyrelsen kan beslutte at lade andet bestyrelsesmedlem føre

             foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte bilagskontrollant.


§ 10.  Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst 1

             bestyrelsesmedlem i forening.

Stk. 2. Ved optagelse af lån og køb, salg, leje eller pantsætning af fast ejendom, tegnes

             foreningen udad til ved underskrift af den samlede bestyrelse.

Stk. 3. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid

             tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer og

             bestyrelsesmedlemmer samt den på generalforsamlingen valgte bilagskontrollant

             nogen personlig hæftelse.

Stk. 4. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller

             udbytte af nogen art.


§ 11.  Vedtægtsændringer

Stk. 1. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte

            stemmeberettigede medlemmer stemmer for ændringsforslaget. Ændringsforslaget

            skal fremgå af dagordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de er

             vedtaget på, såfremt andet ikke besluttes.


§ 12.  Foreningens opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted når mindst 2/3 af de fremmødte

            stemmeberettigede medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger

            stemmer for opløsningen.

            Den første generalforsamling skal være ordinær. Den anden generalforsamling kan

            tidligst indkaldes 14 dage efter den første er afholdt, men senest 30 dage efter.

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de

             i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål i foreningens virkeområde.

             Beslutningen om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende

             generalforsamling.


§ 13.  Datering

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling i Lundby den 12. juni 2008.

Revideret på generalforsamlingen den 23. marts 2009.

Revideret på generalforsamlingen den 12. marts 2012.

Revideret på generalforsamlingen den 13. februar 2013.

Revideret på generalforsamlingen den 27. marts 2017.


Vedtægter for

Foreningen Svend Gønge

Hent vedtægterne som pdf-fil


§ 1.  Navn 

§ 2.  Hjemsted

§ 3.  Formål

§ 4.  Medlemmer

§ 5.  Generalforsamling

§ 6.  Ekstraordinær generalforsamling

§ 7.  Foreningens ledelse

§ 8.  Kontingent og gebyr

§ 9.   Økonomi, regnskab og revision

§ 10. Tegningsregler og hæftelse

§ 11. Vedtægtsændringer

§ 12. Foreningens opløsning

§ 13. Datering 


§ 1.  Foreningens navn

Foreningen Svend Gønge, forkortet FSG.


§ 2.  Foreningens hjemsted

Stk. 1. Lundby, Vordingborg Kommune.