Foreningen Gøngemarked Lundby


Send evt. mail Gøngemarkedet.

Du kan også melde dig ind i FGL ved at sende en mail med dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.


Grundlag for Gøngemarked

      Grundlaget fremgår af filen "Arbejds-

      grupper", der anvendes, når vi arran-

      gerer Gøngemarked - det lyder:


 1. Gøngemarked afholdes af Foreningen Gøngemarked Lundby.
 2. Der nedsættes en koordinations-gruppe bestående Foreningen Svend Gønge og Borgerforeningen Lundby. Koordinationsgruppen sammensættes af 3 personer fra hver af de arrangerende foreninger samt evt. ressourcepersoner til at forestå den overordnede planlæg-ning, tilrettelæggelse, gennem-førelse og kontrol. 
 3. Der vælges en markedskoordi-nator inden for koordinations-gruppen eller en extern person efter koordinationsgruppens bestemmelse.
 4. Markedskoordinatoren har den overordnede styring af Gønge-marked og skal være informeret om alle væsentlige tiltag og ændringer.
 5. De enkelte arbejdsgrupper arbejder selvstændigt med planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse. Arbejdsgrupper-nes arbejdsrammer fastsættes på stormøder. Evt. løbende væsent-lige justeringer forelægges markedskoordinatoren.
 6. Til hvert Gøngemarked afholdes 1 – 2 stormøder, hvor alle har mulighed for at kommen med forslag til ændringer, justeringer og nye tiltag. Stormødet har også til formål, at så mange som muligt ønsker at deltage i Gøngemarked og føle ejerskab for Gøngemarked.
 7. Der afholdes et formandsmøde med alle formændene (FM) i arbejdsgrupperne. Kan FM ikke deltage sendes en substitut.
 8. Efter Gøngemarkeds gennem-førelse afholdes stormøde m.h.p. feed back.
 9. Økonomien er styrende for Gønge-markeds gennemførelse. Ved en kassebeholdning på over kr. 50.000, fordeles beløbet til de arrangerende foreninger.
 10. Understregede er formand for den enkelte arbejdsgruppe.


Gøngemarkedets Koordinationsgruppe består pr. 14.11.2023 af følgende personer:

 • Steen Nielsen (markedskoordinator)
 • Jens Hallqvist (FSG)
 • Ole Ib Hansen (FSG)
 • John Gravesen (FSG)
 • Mogens Baagø (BFL)
 • Ingegerd Riis (BFL)
 • Filip Dønvig Jensen (BFL)
 • Peter Mackeprang (ressourceperson)
 • Jacqueline Dønvig Jensen (ressourceperson)Vedtægter for "Foreningen Gøngemarked Lundby"

Vedtægterne kan også hentes som pdf-fil


 • § 1.  Navn 
 • § 2.  Hjemsted
 • § 3.  Formål
 • § 4.  Medlemmer
 • § 5.  Generalforsamling
 • § 6.  Ekstraordinær generalforsamling
 • § 7.  Foreningens ledelse
 • § 8.  Kontingent og gebyr
 • § 9.   Økonomi, regnskab og revision
 • § 10. Tegningsregler og hæftelse
 • § 11. Vedtægtsændringer
 • § 12. Foreningens opløsning
 • § 13. Datering


§ 1.  Foreningens navn

Foreningen Gøngemarked Lundby


§ 2.  Foreningens hjemsted

Lundby, Vordingborg Kommune.


§ 3.  Foreningens formål

At afholde årlige Gøngemarkeder i Lundby, samt til stadighed at udbygge og udvide markederne samt at medvirke til at fremskaffe den nødvendige økonomi til fortsat drift.


§ 4.  Medlemmer

Stk. 1. Som medlemmer kan optages personer, foreninger, institutioner og firmaer, der kan tilslutte sig foreningens formål og idégrundlag og som vil arbejde for foreningens formål.

Stk. 2. Foreninger, institutioner og firmaer skal opgive navn på den person, der har stemmeret på generalforsamlingen.

Stk. 3. Nye medlemmer, der meldes ind i foreningen i perioden 1.april til 30.juni, har ikke stemmeret, men de har taleret og er valgbare til bestyrelsen på generalforsamlingen samme år.

Stk. 4. Al korrespondance foregår pr. mail. Medlemmer der ønsker indkaldelse til generalforsamling eller andet sendt pr. brev betaler et gebyr, der er fastsat af generalforsamlingen.

Stk. 5. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt dette modarbejder foreningens formål eller vedtægter.

Stk. 6. En eksklusion kan inden 30 dage fra modtagelses dato ankes til førstkommende generalforsamling.

Stk. 7. Medlemmerne er selv ansvarlige for at melde flytning eller ny mailadresse til foreningens kasserer.


§ 5.  Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af juni måned og indkaldes med mindst 21 dages varsel, enten pr. mail eller almindeligt brev.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, se dog § 4. stk. 3.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Formandens beretning
 5. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse – beslutning om disponering af økonomisk resultat
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Fastsættelse af kontingent samt gebyr
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år
 10. Valg af revisor for 1 år
 11. Valg af suppleant for revisor for 1 år
 12. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 30 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, valgt af generalforsamlingen.

Stk. 7. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved simpelt flertal af de fremmødte medlemmer, der er stemmeberettigede. Afstemningen foregår ved håndsoprækning eller skriftlig afstemning. Når blot ét medlem kræver skriftligt afstemning, skal dette efterleves. Personvalg skal foregå ved skriftlig afstemning og i tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

Stk. 8. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§ 6.  Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsam-lingen afholdes senest 30 dage efter, at anmodningen er modtaget af formanden.

Stk. 2. Vedrørende stemmeberegning, se § 11. stk. 2.

Stk. 3. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er mindst 14 dage.


§ 7.  Foreningens ledelse

Stk. 1. Foreningens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne er bestyrelsen, der består af 3-7 medlemmer. Bestyrelsen vælges for en 2-årig periode, således at halvdelen af medlemmer vælges i lige år og halvdelen af medlemmer vælges i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.

Stk. 2. Bestyrelsens næstformand fungerer som sekretær. Bestyrelsen kan vælge en anden løsning.

Stk. 3. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 4. Der oprettes i tilknytning til markederne en koordinationsgruppe med undergrupper, der beskæftiger sig med emner i tilknytning til perioden – fx dansegruppe, teatergruppe, sygruppe, aktivitetsgruppe, markedspladsgruppe og andre grupper efter medlemmernes ønsker og interesser.

Koordinationsgruppen planlægger, tilrettelægger, gennemfører og foretager feed back af det årlige Gøngemarked.

Koordinationsgruppen sammensættes af 2 medlemmer fra Foreningen Gøngemarked Lundby samt 2 bestyrelsesmedlemmer fra hver af de samarbejdende foreninger.

Stk. 5. Formanden kan indkalde til bestyrelsesmøde efter behov, dog mindst 1 gange årligt. Indkaldelse til bestyrelsesmøde med dagsorden skal ske med mindst 5 hverdages varsel. I særlige tilfælde kan bestyrelsen træffe beslutninger pr. mail. Der skal foreligge kopier af sagen, som indføres i bestyrelsesprotokollen på førstkommende møde.

Stk. 6. Bestyrelsen kan samarbejde med andre foreninger, organisationer o. l., der har lignende formål.

Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden efter hver ordinær generalforsamling og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.

Stk. 8. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er det formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme, der er udslagsgivende.

Stk. 9. Bestyrelsen kan beslutte at benytte registreret/autoriseret revisor til udarbejdelse af årsregnskab med mere.


§ 8.  Kontingent og gebyr

Stk. 1. Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling og opkræves forud 1 gang årligt. Såfremt medlemskontingentet er gratis, foretages ikke opkrævning.

Stk. 2. Såfremt et medlem ikke har betalt senest 31. december, slettes medlemmet automatisk og kan ikke deltage på generalforsamlingen.

Såfremt medlemskontingentet er gratis, har manglende betaling ikke betydning for medlemskabet eller for deltagelse i generalforsamlingen.

Stk. 3. Gebyr til afholdelse af udgifter i henhold til § 4. stk. 4, fastsættes af generalforsamlingen.


§ 9.  Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for det reviderede regnskab over for generalforsamlingen.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister. Bestyrelsen kan beslutte at lade et andet bestyrelsesmedlem end kassereren føre foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.


§ 10.  Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst 1 bestyrelsesmedlem i forening.

Stk. 2. Ved optagelse af lån og køb, salg, leje eller pantsætning af fast ejendom, tegnes foreningen udad til ved underskrift af den samlede bestyrelse.

Stk. 3. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer samt den på generalforsamlingen valgte revisor nogen personlig hæftelse.


§ 11.  Vedtægtsændringer

Stk. 1. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for ændringsforslaget. Ændringsforslaget skal fremgå af dagordenen.

Stk. 2. Hvis stemmetal efter udregning ender med første decimaltal på 3, skal der ske nedrunding, ender det på 6, skal der ske oprunding.

Stk. 3. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de er vedtaget på.


§ 12.  Foreningens opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer for opløsningen.

Den første generalforsamling skal være ordinær. Den anden generalforsamling kan tidligst indkaldes 14 dage efter den første er afholdt, men senest 30 dage efter.

Vedrørende stemmetal, se § 11. stk. 2.

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 3 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål i foreningens virkeområde. Beslutningen om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.


§ 13.  Datering

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling i Lundby den 6. januar 2014.